Spain – Antwerp

Another bit of the Culture Market… Not difficult to guess which of these ladies is the ‘real thing’, I think ;-)

Nog eentje van de Cultuurmarkt… Niet zo moeilijk om te raden wie van deze dames de ‘echte’ is, denk ik ;-)

 

Click on photo for a larger version – Klik op foto voor een grotere versie

 

CTR019

Afrika-Antwerp

A corner of the Culture Market… A yearly event where a lot of people walk around with bags full of  info about theaters, music, dance and too much else to count, really… And of course there are demonstrations of some of the activities, showing how colorful Antwerp can be and is if you just look in the right direction ;-)

Een hoekje van de Cultuurmarkt… Een jaarlijks evenement waar veel mensen volle zakken info meenemen naar huis over toneel, muziek, dans en te veel om op te noemen… En natuurlijk zijn er ook wat demonstraties van sommige activiteiten die aantonen hoe kleurrijk Antwerpen kan zijn en is als je maar in de goede richting kijkt ;-)

 

CTR004

 

For a bit more – Voor ietsje meer:

Click on miniature – at the album click on first photo – at the top of the next screen click on slide show

Klik op het miniatuurtje – bij de album klik op eerste foto – bovenkant van volgende scherm klik op diavoorstelling

Afrika-Antwerp

Note – Nota

Sorry folks!

As it had also happened with an earlier post, in ‘For Sale? – Te Koop?’ after the upload the photo I had posted looked rather different from what I can see here on my PC. It seemed to have undergone a shot of contrast or something, making it a lot darker, killing a lot of detail – I only realized it after posting and have decided to remove it… Sorry about that :-/ Something else will take its place shortly…

Zoals het nog al eens is gebeurd heeft de photo in ‘For Sale? – Te Koop’ een gedaantewisseling ondergaan na het uploaden. Het werd heel wat donkerder en was daardoor veel detail kwijt. Het leek ineens een scheut contrast gekregen te hebben. Ik heb het pas na het posten opgemerkt en heb besloten, het te verwijderen… Sorry… :-/ Iets anders zal wel korteling in de plaats komen…

Emerging City… Stad in opbouw…

The new face of the ‘Eilandje’ in Antwerp…

Het nieuwe gezicht van het Eilandje in Antwerpen…

 

Click on first photo for slide show, press F11 – ESC to return to post…

Klik op eerste foto voor de diashow, druk op F11 – ESC om terug te keren

 

 

 

Chain Gang…

“My feet are killing me!!!”

“Hang on, dear – four more hours of this and then we can go home…”

“Amai mijn voeten!!!”

“Volhouden schatje – nog vier uur van datte en we kunnen terug naar huis…”

 

Click on photo for larger version – Klik op foto voor een grotere versie

 

CTR001

Collectors Items… Verzamelstukken…

In the days before the ‘upgrade’ of the Eilandje in Antwerp, it was not only the big trucks filling the streets. The shops selling anything you might need for your boat, ship were concentrated here as well. On my last walk through the neighbourhood I found only one of those shops, a left-over looking painfully outdated… apparently some of the items have become collectors items though, in expensive looking new shops…

In de dagen voor de ‘opwaardering’ van het Eilandje waren het niet enkel de vrachtwagens die de straten vulden. Ook veel winkels voor alle benodigdheden voor een boot, schip waren hier geconcentreerd. Tijdens mijn laatste wandeling door de buurt heb ik maar één van die winkels kunnen terugvinden, een overblijfsel dat verwees naar een andere era… Sommige van de items zijn blijkbaar wel verzamelstukken geworden, aangeboden in duur uitziende winkels…

Click on photo for a larger version – Klik op foto voor een grotere versie

 

CDX036

‘Bollekesfeesten’… (Antwerp)

In recent years I have the impression that Antwerp is turning more and more into an entertainment park during the summer months. Without wanting to offend the hard-working people organizing all this, the word ‘circus’ comes to mind at times – or ‘bread and games’… There’s so much!…

One of the events on stage this weekend is ‘Bollekesfeesten’, derived from the same ‘bollekes’ I mentioned in my previous post. Watching the preparations for a while I got into the spirit of the thing and gave my photos a very slight comic book tint ;-)

De laatste jaren krijg ik meer en meer de indruk dat Antwerpen aan het veranderen is in een amuzementspark tijdens de zomermaanden. Zonder de hard werkende mensen die het allemaal organiseren op hun teentjes te willen trappen gaat toch wel eens het begrip ‘circus’ door mijn hoofd – of ‘brood en spelen’… Er is zo veel!…

Dit weekend is het podium onder andere aan de ‘Bollekesfeesten’, afgeleid van de zelfde ‘bollekes’ waarover ik het in mijn vorige post had. Na het gadeslaan van de voorbereidingen voor een tijdje kwam ik toch wat in de stemming en heb mijn foto’s een heel licht stripverhaal uiterlijk gegeven. ;-)

 

Click on first photo for a larger version and  on F11. You can navigate from there with ‘next/previous’ in the top right hand corner.

Klik op de eerste foto voor een grotere versie en dan op F11. Van daar kan je verdergaan met ‘next/previous’ rechts boven.

 

1-Bol001bw

 

2-Bol004bwB

 

3-Bol009bwB

 

4-Bol013bwB

 

5-Bol007bwB

 

6-Bol019bwB