Aeroflorale II in Antwerp

All I knew was that it was about plants and experiments and some strange contraption that supposedly would come flying and land in Antwerp. Next thing I knew, it had already ‘landed’ – in the center of the city due to some ‘storm damage’.

Ik wist enkel dat het over planten en experimenten ging en een vreemd toestel aangevlogen zou komen om in Antwerpen te landen. En voor dat ik het wist was het al ‘geland’ – door ‘stormschade’ in het centrum van de stad.

 

 

 

 

 

It was indeed a strange contraption, home to many different plants that were being attended to and observed how they reacted to different surroundings. More plants, even some fruit and ‘workstations’ were set up on the ground. Some of them looked as futuristic as the flyer itself, in a Mad Max sort of way.

Het was inderdaad een vreemd toestel, het thuis van veel soorten planten die werden verzorgd (?) en ook geobserveerd hoe ze op verschillende leefomstandigheden reageerden. Rond de vlieger waren tevens ‘werkplaatsjes’ ingericht met nog meer planten en zelfs fruit. Die zagen er al even futuristisch uit op een Mad-Max-achtige manier.

 

 

The next three pictures belong together. And it was such an intriguing combination that I asked one of the ‘professors’ if there were any demonstrations of what it did. And yes – he was ready to let us see his work.

The cogwheels and chains drive the ‘fingers’ tapping on the keyboard. Underneath it there is a battery and the container where a plant and the sunflower are trying to survive. The idea is to capture the energy of the plant with two wires and feed it through to the battery which then puts the cogwheels into motion (with a switch, of course after waiting for a while for the energy to be absorbed by the battery…) and the tapping begins. What they want to know is if the plant has some sort of a language. When the keyboard is connected to a laptop by USB, they can create a Word document which then is analyzed by a computer program when they have enough data… Some people seemed to be really into the idea, some had a slightly cynical smile on their faces. Another combination is to connect the sunflower to one wire and the water plant to the other and you get different results, different energy. Somehow I couldn’t help thinking that maybe the plant was just saying ‘ouch!’…Pinched every so often just for the show…

………

De volgende drie foto’s horen bijeen. En de combinatie leek me zo intrigerend dat ik aan een van de ‘professoren’ vroeg of er geen demonstraties waren. En ja, hoor – hij was bereid, ons zijn werk te laten zien.

De tandwielen en kettingen drijven de metalen vingers aan die het toetsenbord bedienen. Onderaan is er een batterij en een container waarin een waterplant en een zonnebloem aan het zieltogen zijn. Het idee is door twee draden die worden vastgeklemd op de plant, de energie van de plant op te vangen en door te sturen naar de batterij. Dan wordt de batterij aangezet (met een knopje uiteraard…) en het typen begint. Langs een USB aansluiting wordt het toetsenbord aan een laptop aangesloten en kunnen dan de tekens in een Word document worden opgeslagen. Als er genoeg data verzameld zijn worden deze verwerkt door een speciaal programma. De bedoeling van heel de oefening is te weten te komen of planten een soort taal hebben. Een variante van dit is dat een van de draadjes op de zonnebloem word geprikt en het ander op de waterplant. Dat geeft dan andere energie en andere tekens op het toetsenbord. Ik zag mensen die er helemaal in opgingen maar ook mild cynische glimlachjes… En moest me inhouden om niet op te merken dat de plant misschien enkel maar een pijnkreet liet… Ja, zo maar voor de show altijd maar geprikt en geklemd worden…

 

 

 

Next exercise > regenerating a plant…

Volgende oefening > een plant regenereren…

It starts with the professor first measuring the energy level of a small plant with a multimeter and showing us a zero on it – plant is completely depleted. It is placed in the small basket in the centre of the machine and softly rocked for a short while. Then the energy level is measured again. By then I had seen that the trick of this one was even more transparent and had turned away with a slightly disgusted laugh… I think it was a two on the multimeter…

Het begint ermee dat de professor het energiepeil van een kleine plant meet met een multimeter en ons een nul laat zien – plant is helemaal uitgeput. Het wordt in het mandje geplaatst in het midden van de machine en een tijdje zachtjes gewiegd. Dan wordt het energiepeil opnieuw gemeten. Toen had ik al gezien dat dit truckje nog doorzichtiger was dan de vorige en had me met een licht gedegouteerde lach omgedraaid om weg te gaan… Ik denk dat het een twee was op de multimeter…

 

 

 

The professor

 

Not really convinced?

Niet echt overtuigd?

 

2 thoughts on “Aeroflorale II in Antwerp

  1. Flash says:

    Mooie foto’s, veel beter dan degene die ik gemaakt had. Wel cynisch dat ze heel dat verhaal oprakelen op de plaats waar ze de bomen gaan kappen.

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.