Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Fairy Tales of our days… Hedendaagse Sprookjes…

Once upon a time, not so long ago, there was  a forest. It was a lush place where deer could raise their young and where smaller wildlife and birds found a safe haven. This forest was also a bridge between two big areas of heathland, a passage for animals from one to the other and for humans a place to enjoy a walk in nature.

But not all humans see it that way of course. For some people trees stand in the way of their idea of what the world should look like and mostly how much they can earn with it. They not only dream of what they can put there instead, they actively work at it, push here, pull there so their dreams can turn forests to stone, city streets bordered by decades old trees into paved deserts…

And exactly that happened to our forest with which started this story. The municipality and a lot of inhabitants of a small town, known and visited for its nature preservation, had already been fighting for five years against the decision that a contractor was given an environmental and a building permit by the province to cut down this forest and build eleven  houses where the forest  was. Together with the heathlands the forest is normally protected by nature preservation laws. And the town did not want to see any of it destroyed. So they filed a lawsuit to have the permits revoked.

When a few weeks ago the contractor in total disregard of the situation and the ongoing court case started cutting down trees, some of them a century old or even older oaks, they applied to the court for interim measures and the judge reacted positively. So the cutting down was stopped for the time being  until  the final decision of the court will be known. But though at the moment there is still some forest left, what has been done to it is heartbreaking… And the panic there must have been among the four-legged inhabitants and the birds in full breeding season is even more so…

For a slideshow click on ‘Forest’ (Use F11 for full screen)

Forest

Eens, nog niet zo lang geleden, was er een bos. Het was een vruchtbar oord waar reeën hun jongen konden groot brengen en waar kleinere dieren en vogels een veilig onderkomen hadden. Dit bos was tevens een brug tussen twee grote heidelandschappen, een doorgang voor de dieren van het een naar het ander en voor de mensen een plaats om van een wandeling te genieten in volle natuur.

Maar natuurlijk ziet niet iedereen het zo. Voor sommige mensen staan bomen enkel in de weg van hun wereldbeeld en vooral wat ze ermee kunnen verdienen. Zij dromen er niet enkel van wat ze in de plaats van die bomen zouden kunnen zetten maar werken er actief aan met wat trekken hier, wat duwen daar zodat hun dromen bossen in steen kunnen veranderen, stadsstraten omzoomd door tientallen jaren oude bomen in geplaveide woestijnen…

En dat is nu net wat met ons bos van in begin van het verhaal gebeurde. Het bestuur en een deel inwoners van deze gemeente (dat bekend is om zijn natuurbehoud, zijn heidelandschappen en veelvuldig wordt bezocht)  waren zich al vijf jaar aan het verzetten tegen de kapvergunning en tegen het feit dat een aannemer zowel een milieu alsook een bouwvergunning had kunnen bemachtigen om daar elf huizen neer te poten. Samen met de heidelandschappen valt dit stuk bos normaal onder natuurbehoudgebied. En de gemeente noch de inwoners wouden de vernietiging ervan meemaken. Dus spanden ze een rechtszaak aan om de vergunningen ongeldig te laten verklaren.

Toen enkele weken geleden de aannemer plots met de kap van de bomen begon zonder de beslissing van het gerecht af te wachten, werd in kort geding aangevraagd de kap stop te zetten. De rechter oordeelde positief, de kap werd gestopt  en voorlopig is het afwachten hoe het gerecht gaat oordelen. Hoewel voor de moment nog een heel stuk bos recht staat is het wel hartverscheurend te zien wat het werd aangedaan. En denken aan de paniek dat de viervoetertjes, de vogels in volle broedtijd  moeten hebben ondergaan is dat nog veel meer…

Voor een diavoorstelling klik op ‘Forest’ (Gebruik F11 voor volledig scherm)

Forest

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

The Aftermath… – Na de Kap…

The title might give you the idea that everybody went home and the slaughter of the Keyserlei (= Lindelei) trees is yesterday’s news. But nothing is further from the truth. First of all, each time I pass there, I am shocked anew to see the emptiness where once there was green life and I am sure I am not the only one. Then, while Groen! is going the official way to keep the same scenario from repeating itself, the people who fought so valiantly for the Keyserlei trees got together as well with their own claim that the city should stop chopping down trees. And it is not an empty thought as other decades old and perfectly healthy trees have already been felled and more is planned, the newest I heard of being the trees at the riverside. The reason why they have to go? Simply that they are impeding the view on the quay and the river from the side streets…

It is not only in the city that things go very wrong. The Forest of St Anneke and Noordkasteel that has escaped already once from complete annihilation are still very much in the danger zone. Schoten, one of the green communities surrounding the city, may see 400 trees disappearing along the channel – and almost just around the corner from where I live, a whole forest bordering on the well-known Kalmthoutse Heide (Heath of Kalmthout), a safe haven for a lot of  animals and a passageway to another part of the heath for those same animals, has been sold to a contractor by the Province of Antwerp to be turned into a building site against the protests of many, the Kalmthout community included. And the list just keeps on growing…

In the meantime a short impression of yesterdays gathering that, I certainly hope, will be growing…

………..

Misschien wekt de titel de indruk dat na de slachting van de Keyserleibomen (= Lindelei) bomen oud nieuws zijn. Maar niets is minder waar. Ten eerste, telkens dat ik daar passeer voel ik opnieuw de schok van de leegte te zien waar eens groen leven was en ik ben zeker dat ik niet de enige ben. Ten tweede, terwijl Groen! langs de officiële weg probeert om een herhaling van het Keyserlei-scenario te voorkomen kwamen gisteren de moedige vechters om het leven van de Keyserleibomen terug bijeen om hun eigen eis dat de kaalkap in de stad tot een einde moet komen, kracht bij te zetten. En het is zeker geen lege gedachte. Andere tientallen jaren oude, gezonde bomen zijn al tegen de vlakte gegaan en meer wordt gepland. Het laatste dat ik heb vernomen zijn de bomen aan de kaai van Antwerpen. Waarom? O, ze staan maar in het zicht vanuit de zijstraten…

Het is niet enkel in de stad dat het fout loopt. Het Bos van St Anneke en het Noordkasteel dat al eens aan totale vernieling is ontsnapt, zijn nog steeds heel dicht bij de gevarenzone. In Schoten langs het kanaal zouden 400 bomen kunnen verdwijnen – en ongeveer achter mijn hoekje, bij de welbekende Kalmthoutse Heide, is een heel bos dat aan de daar levende dieren een doorgang  naar een ander deel van de heide en een veilig onderkomen biedt, door de provincie verkocht aan een aannemer om er een woonzone van te maken – en dit tegen herhaalde tegenwerpingen en protesten in, o.a. van de gemeente van Kalmthout. En de lijst blijft maar aangroeien…

Ondertussen een korte indruk van de bijeenkomst van gisteren waarvan ik zeker hoop dat het een groeiend succes kent…

This slideshow requires JavaScript.

More HERE by Flash (dutch text)

Standard
Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Keyserlei Trees Still in Danger… Keyserlei Bomen nog steeds in gevaar…

Not so long ago I posted about the beautiful trees lining the Keyserlei in Antwerp, about the sword literally hanging above them due to renovation works. They are still bound to be cut down…

Contestants started a vigil on and around the trees last monday and an official protest has been submitted to the court to stop the cutting down before that. Though the first decision of the court was that no action should be taken by the contractor till the 11th of november and then till the 15th, the contractor already took steps to start the demolition on thursday in disregard of this decision. Thanks to actions of the activists the digging and cutting down could be stopped. It ended with the police having to intervene and to establish proof of the violation of a court decision.

Yesterday, in the late afternoon I had another look. The action had moved to the first tree that had been attacked last week. All kinds of covers, sleeping bags spoke of cold nights spent in the street with no comfort whatsoever. A petition was going around to be presented to the court today. Encouraging to see that people did stop to sign it, to chat for a moment. Young people, old people, kids, foreigners, migrants… But also saddening how so many more just passed by without even a look, not at the activists trying to draw their attention, not at the trees…

Today the court will decide…

……..

Nog niet zo lang geleden had ik een berichtje gepost over de mooie bomen van de Keyserlei, over het zwaard dat letterlijk boven hun hoofd hangt door de renovatiewerken aan de Keyserlei. Ze lopen nog steeds gevaar, gekapt te worden…

Vorige maandag is een groep actievoerders een wake begonnen op en rond de bomen en nog daarvoor werd een officiële klacht aan het gerecht overhandigd om de boomkap te stoppen. Hoewel het gerecht eerst besloot dat niets mocht gebeuren voor 11 november en daarna voor 15 november, ondernam de aannemer vorige donderdag toch een poging om aan de boomkap te beginnen. Dit werd door de actievoerders verijdeld, de politie moest erbij komen en er werden PVs opgemaakt als bewijsmateriaal.

Gisteren, in de late namiddag ging terug even langs. De Actie was verhuis naar de eerste boom die vorige week de eerste aanval te verduren had gekregen. Een hoopje dekens, slaapzakken vertelden een verhaal van koude nachten op straat zonder enige comfort. Een petitie ging rond om vandaag aan het gerecht voor te leggen. Het was bemoedigend te zien dat mensen inderdaad stopten om te tekenen, voor een gesprekje. Jonge mensen, ouderen, kinderen, buitenlanders, migranten… Maar ook wel droevig hoeveel meer voorbij snelden zonder de activisten of de bomen een blik te gunnen…

Vandaag beslist het gerecht…

 

 

Photos/Foto’s:

Keyserlei – An Impression/Keyserlei – Een Indruk

First Protest/Eerste protest

Action – Day 1 / Naar Dag 1

Action – Week Later / Week Later

A last salute/Een laatste groet

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Keyserlei Trees to be cut down – Keyserlei Boomkap

Probably due to a bigger issue being protested in Brussels and all over the world this saturday not so many people seemed to have shown up for this protest action. But a lot of talking and explaining was going on between the protesters and the curious passers-by about why the trees should not be cut down…

An impression…

………

Waarschijnlijk was er wegens de grotere protestactie en betoging in Brussel en over heel de wereld op deze zaterdag niet zo heel veel volk komen opdagen. Maar er werd veel gepraat met de nieuwsgierige passanten over waarom de boomkap op De Keyserlei moet tegengehouden worden.

Een indruk…

Keyserlei Trees - Keyserlei Bomen

For the slideshow click on below title

Voor de diavoorstelling klik op onderstaande titel

Keyserlei Trees – Keyserlei Bomen

Standard