Color/Kleur, Photography/Fotografie

Technopolis (2)

So, here comes the second part…

Het tweede deel dus…

The concept of Technopolis is to educate the young in a playful way and on school days there are whole classes crowding in. When we went, it was during the Easter holidays – so it was kids and mostly grandparents, both parties having as much fun as far as I could see. Below is a selection as there was too much to put into a post… 🙂

Het concept van Technopolis is kinderen spelenderwijs onderwijzen en op schooldagen staan hele klassen aan te schuiven. Toen wij daar waren, was het tijdens het paasverlof en het was eerder kinderen en grootouders. Voor zover ik kon zien hadden beide groepen er even veel plezier aan. Hier volgt een kleine selectie.

01-TP013

Balance… not an easy one! If you are tall enough, you might grab the bar instead of the wiggly grips of course…

Evenwicht… niet gemakkelijk! Als je groot bent kan je wel de bar vastpakken in plaats van de loshangende handvatjes natuurlijk…

02-TP015

The truth is out there!

Moet ik dit echt vertalen? 😉

1-TP018

This one is to create your own electricity. There is a white globe – a lamp. If you cycle hard enough, it will start glowing. But to create enough of the stuff to work on your computer, watch TV, listen to music and light the whole house this way?… 🙂

Dit is om je eigen elektriciteit te produceren. Er is een witte bol – een lamp. Als je hard genoeg fietst begint-ie te gloeien. Maar zo  voldoende licht produceren om op je computer te werken, TV te kijken, muziek te beluisteren en heel het huis te verlichten?… 🙂

04-TP019

I don’t have to explain this one to the photographers and/or movie makers among us, I think – unless they are too young to remember there used to be something called a film roll before the digital era? 😉

De fotografen en/of filmers onder ons hebben hierbij wel geen verklaring nodig, neem ik aan – tenzij ze te jong zijn om zich te herinneren dat er voor het digitale tijdperk ooit zo iets bestond als een filmrolletje? 😉

05-TP021

To get Charlie Chaplin out of the silent movie you have to connect the cog wheels in a way that it will turn the top one… Never saw if he got out after all… 😦

Om Charlie Chaplin uit de stomme film te bevrijden moet je de tandwieltjes zo plaatsen dat ze de bovenste draaien… Niet gezien of hij weg is geraakt… 😦

06-TP032

You didn’t know I could levitate, now, did you? And grow two extra heads as well, use a camera with three lenses and lose more than half my weight in the process? 😉

Dat wisten jullie niet, he? Dat ik kan zweven, twee hoofden bijgroeien, met een camera werken met drie objectieven en daarbij meer dan de helft van mijn gewicht kan kwijtraken? 😉

07-TP035

A new machine for greedy icecream eaters? Nope… 🙂

Een nieuwe machine voor gulzige roomijs eters? Nee, hoor… 🙂

08-TP036

When you turn on the tap  the water hits the spoons and you have – a water mill….

Als je de kraan open draait worden de lepels getroffen door een waterstraal en je hebt – een watermolen…

11-TP050-1

Stuff for nightmares! 🙂 This is where digestion begins. Behind it there is a whole machinery that shows which way your food goes.

Wat een nachtmerrie! 🙂 Hier begint de spijsvertering. Erachter is een heel machinerie om te laten zien hoe het eten wordt verteerd.

12-TP051-1

What rule was it again that makes us stand on our heads here?

Welke regel was het nu weer dat ons hier op ons hoofd zet?

13-TP049-1

And here the weight came back with a vengence 😀

En hier had ik mijn gewicht dubbel en dik terug 😀

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Stop Poverty – Stop Armoede

World Day of Protest Against Poverty – and an action in Antwerp. The topic of the action > equal opportunity for all children to get an education.

It was a colourful mixture of all ages  and origins that had come together on the Groenplaats. Several speakers accentuated the fact that a good education was the first step to leave poverty behind, this including a good knowledge of the language in the case of migrants from foreign countries.  And as education does not come cheap there should be a coordinated effort to make a better future possible for the younger generations.

Though I agree with that point of view, looking around me I could not  help seeing that there are very different aspects to this problem. While concentrating on education, pointing to a future for the youngsters, there are also those who are homeless now, living in the streets or moving from one shelter to the other in winter, dragging around their few possessions around in bags, a cart, who themselves have fallen off the bigger cart already some time ago for so many different reasons as there are people. More and more of them as society seems to shake at its roots these years, excluded from what is considered a ‘normal life’. Or the unknown, unseen poverty that hides behind a window with drawn curtains, behind a smile or anger to hide the shame… also the hopelessness of someone who did have a good education but has the wrong kind of name to find a job he/she studied for…

Especially when an older woman, walking with a cane and at that moment dangerously swinging her cane around and shouting they did not know what poverty was, left the gathering disgusted with it all, I realized this action was but a drop on a big pile of hot stones. But then, every shower starts with a drop, does it not?

Stop Poverty - Stop Armoede

For a slideshow click on title below

Voor een  diashow klik op de titel hieronder

Stop Poverty – Stop Armoede

NEDERLANDSE TEKST:

Werelddag van verzet tegen armoede – een actie in Antwerpen. Thema van de actie > gelijke onderwijskansen voor alle kinderen.

Het was een kleurrijke mengelmoes van alle generaties en achtergronden dat zich op de Groenplaats had gevonden. Verschillende sprekers legden er de nadruk op dat degelijk onderwijs de eerste stap is om uit de armoede te geraken waarbij goede kennis van de landstaal een grote rol speelt.  Daar onderwijs wel geld kost, zou een gecoördineerde inspanning voor een betere toekomst voor de jongere generaties moeten zorgen.

Hoewel ik het hiermee eens ben, toen ik even rond mij zag, werd het me weer eens duidelijk hoeveel  verschillende aspecten het probleem armoede heeft. Terwijl een groep zich (terecht) op het onderwijs en de toekomst richt, zijn er ook diegenen die nu op straat wonen, zich van een opvangthuis naar het ander slepen met het weinige dat ze bezitten in zakken of een karretje, mensen die al langer geleden de trein hebben gemist om zo veel redenen als er mensen zijn. Een groeiende groep nu de samenleving meer en meer wordt dooreen geschud, uitgesloten uit wat een ‘normaal leven’ wordt genoemd.  Of de onzichtbare armoede, verscholen achter gordijnen, een glimlach  of woede om de schaamte te verbergen… ook de hopeloze zoektocht van iemand die wel over voldoende kennis beschikt maar de verkeerde naam heeft om de job te vinden waar hij/zij voor heeft gestudeerd…

Vooral toen ik de oudere vrouw zag die haar stok gevaarlijk zwaaiend en woedend riep dat ze niet wisten wat armoede was en de samenkomst verliet, wist ik dat deze actie maar een druppel op een hoop hete stenen was. Maar – begint niet elke regenbui met een eerste druppel?

Standard