Color/Kleur, Photography/Fotografie

The White Village of Thorn (2)

On the outside, this same church of my previous post is a bit of a patchwork in a charming way. The original version was more or less in the romanesque style which you can still see in the round small towers and the lower part. But being built more than a millenium ago, it has certainly been undergoing some updates/upgrades, the last one being after the last WW when the big tower took a hit and was restored, again in a quite different style.

THM081

De buitenkant van de kerk uit mijn vorig berichtje is een charmant soort patchwork. De originele versie was in min of meer romaanse stijl wat nog steeds te zien is in de kleine ronde torentjes en de onderkant van het gebouw. Maar tijdens meer dan een millenium dat het er staat heeft het zeker enkele updates/upgrades ondergaan waarvan de laatste de heropbouw van het grote toren in een iet of wat andere stijl was na oorlogsperikelen tijdens WOII.

THM087

THM088

THM029

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

The White Village of Thorn… Thorn, het Witte Stadje…

After the hectic computer time with what is going on in Turkey (mind you, it is still going on… not resolved by far…) I decided to take a time-out from my screens and join a group of elderly ladies and very few men in a trip to Thorn, the White Village in Holland.

I had never heard of the place but it sounded promising for some history and an opportunity to take a few photos…

According to the booklet I bought there Thorn must have been established and built some time between the years 985 and 995. At that time it was good policy for well off families to start a family abbey on their own lands, park their daughters and a lot of their  worldly goods there. That way everything would stay in the family and still be available to them when needed, daughters included. As around the year 1000 the abbey rules still were not generalized, there were different sorts. The one in Thorn is called a ‘stift’. I have not been able to find a translation for that word that is hardly ever heard any more nowadays but a short description would be a worldly sort of abbey where the ladies were free to manage their own affairs, in this case abolished the abbey dress code with a mutual decision after a while and were free to step out any time – to get married or to help the family…

The disadvantages of such a family abbey was that though it could have up to 20 ladies, more often there were only a few, like 3 or 4. So few people were hardly able to manage everything on their own and attend to religious services as well and decided to get the help of a few canons…

There may be more of its history later on… Now a few photos of the church.

Click on photo for a larger version… you can navigate through the photos from there.

THM078

Na de hectische computer periode met de gebeurtenissen in Turkije (dat is nog steeds bezig… nog lang geen oplossing in het zicht…) was ik wel toe aan een time-out en voegde me bij een groepje oudere dames en enkele heren om het Witte Stadje Thorn in Nederland te bezoeken.

Ik had nog nooit van dit stadje gehoord maar zowel historisch alsook fotografisch klonk het veelbelovend…

Volgens het boekje dat ik ter plaatse heb gekocht werd Thorn gesticht ergens tussen 985 en 995. In die tijd was het voor rijkere families een goede politiek om op hun eigen landerijen een familieklooster te stichten en hun dochters en een deel van hun rijkdom daar te parkeren. Zo zou alles in de familie blijven en bereikbaar blijven in geval van nood of bij overlijden, dochters incluis. Rond het jaar 1000 waren de kloosterregels niet uniform en bestonden er verschillende soorten. Het klooster van Thorn is een ‘stift’, een wereldlijk klooster waar de dames vrij waren, hun eigen zaken zelf te beheren, in dit geval zelfs na een tijdje de kledingscode met een gemeenzaam besluit afschaften en waar ze zonder problemen op elk moment konden uittreden – om in het huwelijk te treden of de familie bij te staan…

Het nadeel van zo een familieklooster was wel dat hoewel er een bezetting kon zijn tot 20 vrouwen, dit meestal niet het geval was en het bij 3, 4 vrouwen bleef. Dat maakte het beheer van heel de zaak bijna onmogelijk en er bleef geen tijd over om ook de religieuze verplichtingen na te komen. Daarom werden enkele kanunniken aangetrokken om dat deel van hun leven in goede banen te leiden…

Meer geschiedenis misschien wel later… Nu wat foto’s van de kerk.

Klik op de eerste foto voor een grotere versie… Je kunt van daar door de foto’s navigeren.

THM041

THM042

THM052

This Madonna hanging from the ceiling is rather special and has two sides. When you stand on the balcony, you see her exactly the same way as on this picture…

Deze Madonna die aan een kabel hangt is wel bijzonder en heeft twee kanten. Als je op het balkon staat, zie je net hetzelfde als op deze foto…

THM040

The original organ was destroyed during the war and was then rebuilt as an exact copy of it.

De originele orgel werd tijdens de oorlog vernietigd en is later herbouwd als een exacte kopie ervan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Standard